Akademie

Ons Leer

AKADEMIE

Die skool ontwikkel die kind in sy totaliteit, tog speel akademie die belangrikste rol in die ontwikkeling.  Baie klem word op wiskunde en leesvaardighede geplaas.  Die Kurrikulum- en Assessering Beleidsverklaring word van gr. R tot gr. 7 gevolg.

Die skool het ‘n passie om deur toegewyde onderrig gelukkige leerders te hê, omdat hulle potensiaal maksimaal ontwikkel word en hulle hulself ten volle kan uitleef op akademiese gebied.  Ons toppresteerders elke jaar is ‘n bewys hiervan. 

Akademie (Intersen- en Seniorfase):

Die skool ontwikkel die kind in sy totaliteit, tog speel akademie die belangrikste rol in die ontwikkeling.  Baie klem word op wiskunde en leesvaardighede geplaas.  Die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring word van gr. R tot gr. 7 gevolg.  Summatiewe sowel as formatiewe assessering word deurlopend gedoen.

Toetsreekse vind plaas in kwartale 1 en 3.  Eksamens word in kwartale 2 en 4 geskryf.

Akademie (Grondslagfase):

Ons gr. 1- en gr. 2-leerders ontvang 2 keer per week ‘n isiZulu les.  Hierdie dien dan as ons leerders se tweede addisionele taal.

Entoesiastiese personeel en leerders word omring met ‘n positiewe milieu sodat innoverende denke en optredes kan volg. 

Akademie en Ondersteunende dienste

Fairland is ʼn skool waar ons ʼn passie het om deur toegewyde onderrig, uitstekende bestuur en ouerbetrokkenheid, gelukkige leerders te hê, omdat hulle potensiaal maksimaal ontwikkel word en omdat hulle hulself ten volle uitleef op akademiese-, sport en kulturele gebied.

Die skool ontwikkel die kind in sy totaliteit, tog speel akademie die belangrikste rol in die ontwikkeling.  Die Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring word van Gr . R tot Gr. 7 gevolg.  Leerders word bemagtig ten opsigte van die volgende:

 • Identifiseer en los probleme op en neem besluite deur kritiese en kreatiewe denke
 • Werk doeltreffend saam met ander as lede van ʼn span, groep, organisasie en gemeenskap
 • Organiseer en bestuur hulself en hulle aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend
 • Versamel, ontleed en organiseer inligting en evalueer dit krities
 • Kommunikeer doeltreffend deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme
 • Gebruik wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon
 • Begryp die wêreld as ʼn stel verwante stelsels waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie
 • Interkatiewe witborde word aangewend op akademiese gebied om lesse meer visueel en interaktief te maak
 • Leerders word in die laerskool in totaliteit ontwikkel – akademie speel belangrikste rol in die ontwikkeling
 • Stelsel van deurlopende assessering word toegepas
 • Olimpiades
 • Kreatiewe skryfkompetisie
 • Ondersteuning word individueel en in groepe in klasverband
 • Wi-Fi is oor die hele skool beskikbaar en stel die opvoeders in staat om van die internet gebruik te maak in hul lesaanbieding.
 • COW’s (Computer on Wheels) is ʼn mobiele rekenaarsentrum wat met groot sukses in mediasentrum geïmplementeer word.

Professionele dienste 

 • Opvoedkundige sielkundiges, spraak- en arbeidsterapeute is op die skoolterrein beskikbaar om professionele dienste te lewer.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s