Ons Bied

Ons Bied

AKADEMIE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTE

Fairland is ‘n skool waar ons ‘n passie het om deur toegewyde onderrig, uitstekende bestuur en ouerbetrokkenheid, gelukkige leerders te hȇ, omdat hulle potensiaal maksimaal ontwikkel word en omdat hulle hulself ten volle uitleef op akademiese, sport- en kulturele gebied.

Die skool ontwikkel die kind in sy totaliteit, tog speel akademie die belangrikste rol in die ontwikkeling. Die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring word van gr. R tot gr. 7 gevolg. Leerders word bemagtig ten opsigte van die volgende:
• Identifiseer en los probleme op en neem besluite deur kritiese en kreatiewe denke
• Werk doeltreffend saam met ander as lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap
• Organiseer en bestuur hulself en hulle aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend
• Versamel, ontleed en organiseer inligting en evalueer dit krities
• Kommunikeer doeltreffend deur middel van visuele, simboliese en / of taalvaardighede in verskillende vorme
• Gebruik wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon
• Begryp die wȇreld as ‘n stel verwante stelsels waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie
• Interaktiewe witborde word aangewend op akademiese gebied om lesse meer visueel en interaktief te maak.

 • Leerders word in die laerskool in totaliteit ontwikkel – akademie speel die belangrikste rol in die ontwikkeling.
  • Stelsel van deurlopende assessering word toegepas.
  • Olimpiades
  • Kreatiewe skryfkompetisie
  • Ondersteuning word individueel en in groepe in klasverband gegee.
  • Wi-Fi is oor die hele skool beskikbaar en stel die opvoeders in staat om van die internet gebruik te maak in hul lesaanbieding.
  • COW’s (Computer on Wheels) is ‘n mobiele rekenaarsentrum wat met groot sukses in klasse geïmplementeer word.

ONDERSTEUNENDE DIENSTE

REKENAARSENTRUM

Tegnologiese ontwikkelling en selfstandigheid van ‘n leerder vind plaas deur:
• te doen
• te ontdek
• te geniet wat hy/sy doen
• te kommunikeer oor wat hy/sy doen
• nie bang wees om te waag nie

Laerskool Fairland beskik oor ‘n goed toegeruste rekenaarsentrum waar al hierdie vereistes aandag kry.
Ons maak gebruik van die CAMI-opleidingsmateriaal wat spesiaal ontwikkel is vir leerders vanaf gr. R. Die sagteware word aangewend om akademie in te skerp bv. perseptuele programme, wiskunde, lees en spelling vir die leerders van die grondslagfase van die skool.

LectorSa – bemagtig die leerders om vaardighede te bemeester bv. hoofgedagte te bepaal, woordeskat te verbreed, inligting uit te sorteer volgens belangrikheid, feite te herken, vakkennis te beredeneer en interpreteer.

TERAPEUTE

Sielkundiges, arbeidsterapeute en spraakterapeute is beskikbaar by die skool.

ONDERSTEUNENDE ONDERRIG

Laerskool Fairland is bevoorreg om ‘n ondersteuningsentrum, Die Takbokkie, te hȇ. Ondersteuning word aan gr. 1- tot gr. 3-leerders verleen. Leerders word twee periodes per week onttrek van hul klassituasie.  Leerders wat in die algemeen in die gewone skoolwerk goed vorder, maar in ‘n bepaalde leerarea nie na wense presteer nie, is kandidate vir ondersteuningsonderwys. Ondersteuning word verleen in perseptuele vaardighede, taal en wiskunde. Ondersteuningsonderrig se vordering is grotendeels van ‘n individuele aard omdat elke kind uniek is.

LO-PROGRAM

Omdat baie leerprobleme teruggevoer kan word na perseptuele agterstande, verleen die LO-program wat leerders van gr. R – gr. 7 volg, ook goeie ondersteuning.

INLIGTINGSENTRUM

Inligtingsvaardighede word vanaf gr. 1 – gr. 4 aangebied. Hier word leerders toegerus met die nodige vaardighede om inligting te versamel, te bestuur en weer te gee. ‘n Liefde vir lees word deurentyd aangemoedig.
Ons is baie geesdriftig oor lees en leerders word aangemoedig om aan verskeie projekte deel te neem.

 • ATKV –kinderboektoekenning, gr. 1 – gr. 7 : stem vir jou gunstelingboek!
  • Boek Buddies is ‘n Afrikaanse toneelgroepie wat die ATKV-boeke op gedramatiseerde wyse aan die leerders kom voorstel.
  • Story Skirmish, gr. 4 – gr. 5
  • Battle of the Books, gr. 6 en gr. 7: Vasvrakompetisie
  • Wow-spelfees: Spel was nog nooit soveel pret nie!
  • Wȇrelddag vir Wiskunde, gr. 4 – gr. 7
  • Wȇreld-stemdag vir Kinderregte. Staan op jou regte!
  • Wȇrelddag vir Boeke. Leerders word aangemoedig om hul eie stories te skryf, boekmerke word gemaak en medialeiers trek aan soos sprokieskarakters om die leerders te vermaak. Ons vier dié dag in April en ook weer tydens geletterdheidsweek in September.

Daar is verseker ‘n leeskultuur by Laerskool Fairland geskep en ons glo elke leser vind daarby baat.

NASKOOLSENTRUM

Met stygende brandstofpryse en al hoe meer ouers wat voldag werk, speel ons naskoolsentrum ‘n al hoe belangriker rol. Ons bied ‘n rustige omgewing waar u kind kan studeer en ontspan onder die bekwame toesig van ons voltydse personeel en onderwyspersoneel.

‘n Middagprogram word gevolg en leerders kry die geleentheid om tuiswerk onder toesig en met die hulp van die personeel te doen.

Naskoolure:
Kwartaal: Begin direk na skool tot 17:30
Vakansietye: 07:00 tot 17:30

Die naskoolsentrum is gesluit gedurende die Desembervakansie en gedurende skoolvakansiedae.

ANDER BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Karate, judo, gholf, ballet, tennisontwikkeling, akrobaatklasse, kreatiwiteitsklasse, dramaklasse en acrobatkids word aangebied vir ons gr. R-leerders. (Vir enige navrae, skakel gerus die kantoor).

SNOEPIE

Gedurende pouses en na skool word kos en snoeperye by ons moderne en goedtoegeruste snoepwinkel verkoop. Leerders kan voor skool hul bestelling plaas. ‘n Groot verskeidenheid produkte word aangebied.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s